• Innovation English  Innovatie Nederlands

Trend Watching

Uw medewerkers en/of de crowd betrekken bij het
signaleren van belangrijke ontwikkelingen in uw omgeving

Trend Watching

Trend Watching ideas
Ten behoeve van het ontwikkelen van een corporate- of een innovatiestrategie is een grondige analyse van zowel de interne- als externe context van een organisatie nodig.

Vooral de externe omgeving van de meeste organisaties zijn behoorlijk in beweging. Vaak zijn er veel ontwikkelingen, trends, die niet altijd eenvoudig te signaleren zijn, maar deze kunnen voor een grote ontwrichting van uw bedrijfstak en uw organisatie leiden. Dit geldt zowel op macro- als meso niveau. Wat dacht u van Big Data, Artifical Intelligence, Internet of Thing, circulaire economie, disruptie bedrijfstak door een nieuwe speler met een vernieuwend business model en aangescherpte wet- en regelgeving. Genoeg bedreigingen, maar gelukkig ook nieuwe kansen.

Maar waar dient uw focus te liggen?

De praktijk

In de praktijk worden door organisaties veelal oplossingen ontwikkeld die inspelen op één externe ontwikkeling. En met LEAN Startup wordt deze snel ontwikkeld en met een beetje "geluk" op de markt geïntroduceerd. Dit kan uiteraard leiden tot positieve resultaten op de korte termijn in welke vorm dan ook, maar passen deze oplossingen wel binnen de missie en visie van de organisatie? Passen deze oplossingen wel binnen de strategie van de organisatie en het portfolio? Dit kan leiden tot paniekvoetbal en misschien wel brandjes blussen op de korte termijn. En nieuwe producten, diensten en business modellen ontwikkelen voor alle ontwikkelingen is niet haalbaar. Elke organisatie heeft tenslotte beperkte middelen en competenties.

In de “klassieke” strategiebenadering is bijvoorbeeld een innovatie manager, strateeg of marketing manager verantwoordelijk voor een strategische analyse van zowel de interne- en externe context waar de externe ontwikkelingen worden uitgedrukt in kansen en bedreigingen en de mogelijkheden van de organisatie in sterkten en zwakten. Vaak wordt dit verwerkt in een SWOT en confrontatiematrix. Uit de confrontatiematrix worden één of meerdere kernproblemen gedestilleerd waarvoor de organisatie oplossingen, strategische opties, zoekt. Nu wordt dit proces soms ter discussie gesteld, maar het heeft een grote waarde, wordt in de praktijk veel gebruikt en echte alternatieven zijn er (nog) steeds niet.
Trend Watching risk

De uitdaging

Trend Watching risk
Het gevaar wat aan de “klassieke” strategiebenadering kleeft is dat de externe context wordt geanalyseerd door meestal één persoon! Dit is ook een mens die niet altijd alle ontwikkelen kan signaleren en op waarde kan inschatten. Hierdoor kan een vertekend beeld ontstaan. Zijn oordeel kan een grote impact hebben op de totstandkoming van de kernproblemen en de uitwerking daarvan! Hoe is de strategische koerswijzing van Blokker tot stand gekomen?

Feitelijk wordt ervan uit gegaan dat één persoon beschikt over de expertise van uw gehele organisatie voor wat betreft het analyseren van de externe context.

Onze aanpak

Onze trend watching oplossing is een campagne waar alle medewerkers of indien gewenst andere belanghebbenden uit uw ecosysteem ontwikkelingen kunnen beschrijving die van invloed kunnen zijn op uw organisatie. Dit kunnen zowel ontwikkelingen zijn die worden gezien als een kans of een bedreiging. Daarnaast kan worden aangegeven of de organisatie een sterkte of een zwakte heeft om op een kans (positieve ontwikkeling) te kunnen inspelen of een bedreiging (negatieve ontwikkeling) goed kan managen. Als laatste kan worden aangegeven wanneer de betreffende ontwikkeling zijn hoogtepunt bereikt, de factor tijd.

Tevens kan worden aangegeven op welke terrein (aspect) een ontwikkeling betrekking heeft. Op macro-niveau wordt vaak PESTEL gebruikt. De terreinen zijn zelf te definiëren.

De medewerkers hebben de mogelijkheid om de ontwikkelingen van elkaar te beoordelen middels liken en het geven van feedback.
Trend Watching dashboard
Trend Watching charts


Links treft u voorbeeld rapportages aan van de ontwikkelingen die door uw medewerkers zijn gedeeld en in een spider diagram zijn weergegeven per aspect.

Daarnaast heeft u snel inzicht welke ontwikkelingen de komende 10 jaar het belangrijkste kunnen worden!
Meerdere varianten zijn mogelijk voor het gebruik van de trend watching oplossing. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Resultaten

Deze aanpak zorgt er voor dat uw medewerkers actief worden betrokken bij het analyseren van ontwikkelingen. De collectieve intelligentie van uw organisatie wordt aangewend die verder gaat dan uitsluitend blind te varen op de expertise van één persoon.

U krijgt inzicht op welke terreinen, aspecten, in de externe omgeving de meeste kansen en bedreigingen zich voor doen. Dit kunt u tevens vergelijken met de sterkten en zwakten van uw organisatie. Zo ontstaat een goed beeld waar u strategisch aandacht aan dient te schenken. Hierbij kunt u extra aandacht schenken aan ontwikkelingen die door de medewerkers onderling het best zijn beoordeeld.

U kunt nu oplossingen ontwikkelen voor de belangrijkste strategische vraagstukken van uw organisatie waar u kunt vertrouwen op de collectieve intelligentie van uw organisatie.

Aan de slag

Onze trend watching oplossing kan volledig worden aangepast aan uw business vraagstuk. Zo kunnen bijvoorbeeld ook de terreinen/aspecten voor de analyse worden aangepast, want omgevingsanalyse kan natuurlijk ook op divisie of afdelingsniveau plaatsvinden.