• Innovation English  Innovatie Nederlands

Concept innovatieplatform

Next generation innovatie software die u helpt met veranderen
Organisaties zijn vaak druk met het runnen van hun bestaande business wat alle aandacht en resources in beslag neemt. Tenslotte zijn de bestaande producten en diensten van een organisatie vrijwel altijd de cash cows die zorgen voor financiële continuïteit. De successen uit het verleden en heden zijn (helaas) geen garantie voor de toekomst.
Top-down innoveren
Markten zijn tegenwoordig turbulenter en vijandiger dan in het verleden, waardoor de noodzaak tot innoveren nog groter wordt. En dat geldt ook voor organisaties die een strategie van marktvolger hanteren. De karakteristieken van een markt kunnen dusdanig veranderen of zelfs volledig worden verstoord door bijvoorbeeld een disruptief business model van een concurrent of nieuwe technologische ontwikkelingen dat innoveren een noodzaak wordt om te overleven! Dit vergt een top-down benadering van het (innovatie) management wat uitmondt in een duidelijke strategie, innovatie portfolio en resulteert in nieuwe business modellen, producten en diensten die snel en succesvol op de markt worden gelanceerd.
Bottom-up innoveren
Aan de andere kant zijn uw medewerkers druk bezig met dagelijkse activiteiten wat al hun energie en aandacht vergt. Ze hebben wellicht de afgelopen jaren diverse reorganisaties overleefd, hebben een hoge workload en er zijn al diverse verandertrajecten aan de gang. Wat de drijfveren van het management is, zijn wellicht niet geheel de drijfveren van uw medewerkers. Uw medewerkers zoeken wellicht ontplooiing, sociale interactie, erkenning, waardering en ‘gewoon’ plezier in hun werk. Niet geheel onbelangrijk, zij kunnen ideeën aandragen die dagelijkse werkzaamheden veraangenamen, processen aanzienlijk verbeteren en de klantverwachtingen overtreffen. Uw medewerkers zijn en blijven de belangrijkste assets van uw organisatie, maar hun beweegredenen om te gaan innoveren kunnen anders zijn!
Innovatie spanningsveld
Er kan echter een grote spanningsveld ontstaan tussen uw innovatiestrategie en het daadwerkelijk realiseren van uw innovatiestrategie wat een verandertraject is waar de focus dient te liggen op zowel de harde- als zachte kant van innoveren en veranderen.

Wij zijn er van overtuigd dat succesvol innoveren een gebalanceerde combinatie is van top-down en bottom-up innoveren is.
innovatieplatform die help om een innovatie cultuur te realiseren Ons innovatieplatform richt zich zowel op de hard- als zachte kant van innoveren. Innovatie moet meestal leiden tot nieuwe business modellen, producten en diensten die de concurrentiepositie van organisatie verbeteren en een significante bijdrage leveren aan de financiële prestaties van de organisatie. Maar daarnaast moet er ook worden gewerkt aan een innovatiecultuur waar kennisdeling, interactie, samenwerking met belangrijke stakeholders, gezonde competitie, vertrouwen, waardering en plezier centraal staan.

Het innovatieplatform maakt gebruik van de principes van ideation, open innovatie, co-creatie, serious gaming en social learning om ideeën snel en met commitment van uw belanghebbenden tot een succesvolle proposities te transformeren die hun business value opleveren.

Het Innofication concept bevat geen standaard methode, maar ondersteunt een proces dat specifiek op business vraagstukken kan worden afgestemd. Zo kan het innovatieplatform van Innofication naadloos aansluiten op bestaande innovatieprogramma’s van klanten en kunnen populaire methoden en modellen zoals Lean Startup, Business Model Canvas en Experiment Canvas worden gebruikt. Door deze flexibiliteit zijn er veel toepassingsmogelijkheden.
Onderstaand worden een aantal onderdelen van ons concept toegelicht. Deze onderdelen zijn los van elkaar te gebruiken, maar vormen ook een integraal onderdeel van ons concept.

Algemeen innovatieplatform

Het innovatieplatform is een concept dat overwegend uit twee belangrijke onderdelen bestaat om ideeën te verzamelen, waarderen en te selecteren tot en met het (in competitieverband) uitwerken en valideren tot volledige proposities.

innovatieplatform concept
Het te volgen innovatieproces om ideeën uit te werken tot proposities is geheel afhankelijk van uw business vraagstuk. Zoekt u bijvoorbeeld een nieuwe strategie, business model, customer experience concept, nieuwe propositie of procesverbeteringen? Wij geloven niet in een vaste methodiek, maar wel in best practices. Wij gebruiken onder andere serious gaming technieken om ideeën in competitieverband uit te werken tot proposities, waar in iedere ronde een aspect van de propositie centraal staat.

Ideation / Crowd sourcing

ideation en crowdsourcing concept voor cocreatie en open innovatie
U kunt uw gehele ecosysteem benutten om nieuwe ideeën te verzamelen, beoordelen en selecteren, zodat de kennis binnen uw ecosysteem beter wordt benut en dat nieuwe producten en diensten ook beter aansluiten op de markt. Dit zal de succeskans van innovaties aanzienlijk vergroten.

U bepaalt zelf welke stakeholders in uw ecosysteem mogen participeren. Dit kunnen uw klanten, leveranciers, partners en uiteraard uw medewerkers zijn. Benut de "wisdom of the crowd"!
Het innovatieplatform biedt de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier ideeën te verzamelen voor innovatie- en verandervraagstukken die de organisatie heeft.

Het verzamelen van ideeën kan via verschillende kanalen verlopen, zoals in het innovatieplatform direct, via aan te passen formulieren, websites, intranets, Twitter of een ander social medium.

ideation en crowdsourcing concept voor cocreatie en open innovatie
Diverse beoordelingsmethoden zijn beschikbaar om ideeën te kunnen beoordelen. U kunt denken aan likes, stemmen en het unieke scoringsmodel van Innofication waar ideeën worden beoordeeld op basis van likes, beantwoording vragen en commentaar.

De crowd bepaalt meestal wat de interessante ideeën zijn, zodat er ook meer draagvlak is voor nieuwe initiatieven.
lees verder

Innovatie Management en Serious Gaming

Het innovatieplatform is erop gericht om ideeën of een bepaald vraagstuk in verschillende ronden (vaak stage genoemd) uit te werken tot een daadwerkelijke oplossing. Veelal betreft het een innovatieproces waar ideeën worden uitgewerkt tot volwaardige proposities.

In tegenstelling tot het “traditionele” stage-gate proces van Cooper zijn het de spelers/innovators in het innovatieproces die de uitwerking van ideeën/proposities voorzien van feedback door middel van commentaar en investeringen (fictieve investering speler) en niet uitsluitend de experts die de gate “bewaken”. Dit serious gaming element zorgt voor een gezonde competitie en transparantie waar kennisdeling en samenwerking centraal staan.

De propositie die over alle ronden heen de meeste investeringen heeft ontvangen is de beste propositie voor een organisatie om te realiseren. Deze propositie heeft tenslotte ook de meeste steun gehad van de spelers.

Het innovatieproces kan tussen de 5 en honderden spelers hebben en kan tussen 1/2 dag, een paar maanden duren of zelfs continue worden uitgevoerd. Aan het aantal ronden is technisch geen beperking. Daarnaast kunnen er meerdere innovatieprocessen (campagnes) gelijktijdig worden uitgevoerd waar verschillende vraagstukken centraal staan.
lees verder
Innovatie campagnes

Co-creatie

Individueel of in teamverband kunnen ideeën worden uitgewerkt tot volwaardige proposities. De deelnemers in een team kunnen bestaan uit medewerkers, klanten, leveranciers of andere belanghebbenden voor uw business.

Teams worden geformeerd rondom ideeën. De eigenaar van een idee of propositie kan bijvoorbeeld zelf bepalen wie mag participeren in zijn innovatieteam. Innovators kunnen werken aan meerdere ideeën en dus actief zijn in meerdere teams. Het innovatieteam vergt in de praktijk een grote diversiteit aan competenties die vrijwel nooit aanwezig zijn bij één persoon.

Teamleden hebben zelfs een collaboratie oplossing beschikbaar waar ze informatie met elkaar kunnen delen die uitsluitend beschikbaar is voor leden uit het innovatieteam. Hier kunnen ze met elkaar chatten, documenten uitwisselen en zelfs polls maken, zodat besluitvorming in het innovatieteam snel tot stand kan komen.

Indien gebruikt wordt gemaakt van competentieprofielen van innovators/spelers dan kan een idee eigenaar op basis van de gewenste competenties voor een idee snel een match vinden met een innovator die wellicht wil participeren in het innovatieteam.
collaboratie oplossing om een innovatie community op te bouwen

Open Innovation

Open Innovatie kan belangrijk zijn om expertise buiten uw organisatie en/of sector aan te wenden voor innovatie. In ons innovatieplatform kunnen veel belanghebbenden participeren in uw innovatieproces.

Open Innovation heeft meestal in de praktijk zijn grenzen. Laat u uw klanten meewerken aan uw financiële business case en geeft u hen inzicht in uw marges etc.? Wij vermoeden van niet. Ons autorisatiemodel bepaalt tot waar uw belanghebbenden in uw innovatieproces betrokken mogen blijven.

Het innovatieproces bepaalt u zelf en wordt niet opgelegd door een innovatie software! Het is tenslotte uw business en er is geen standaard recept voor verschillende vraagstukken. Door onze expertise en ervaring denken wij graag met u mee.
Open Innovatie

Innovatie Community

Een volledige innovatie community wordt ingericht waarbij alle betrokkenen actief kunnen deelnemen aan het innovatieproces. Dit geldt niet alleen voor de innovators, maar ook voor alle betrokkenen in uw ecosysteem. Hun feedback is van onschatbare waarde om proposities te ontwikkelen die enerzijds aansluiten op de markt, maar anderzijds ook worden gedragen binnen de organisatie. Hierdoor wordt zowel de time to market van nieuwe proposities korter als de succeskans vergroot.

Onze innovatie community kan een open en/of gesloten community zijn die per campagne in het innovatieplatform kan worden ingericht.
lees verder
innovatie community

Social learning

De social learning oplossing is gericht op kennis- en informatie vergaren, maar ook de interactie van de gebruikers onderling. Dit betekent dat gebruikers informatie krijgen gepresenteerd en kennis tot zich kunnen nemen (micro-leren). Daarnaast kan het betekenen dat de gebruiker wordt geacht om een vraag te beantwoorden. Dit kan een typische toetsvraag zijn waar slecht één antwoord juist is of slechts een vraag waarbij de mening van de gebruiker wordt gevraagd.

De gebruiker kan na het beantwoorden van een vraag de antwoorden van andere gebruikers op een vraag inzien. Dit geeft hem inzichten hoe andere gebruikers tegen bepaalde onderwerpen aankijken. Daarnaast is er de mogelijkheid dat gebruikers een discussie voeren over het betreffende onderwerp om vooral kennis en ervaring te delen.

Los van het feit dat gebruikers op een “speelse” en interactieve manier kennis vergaren levert het de organisatie ook een schat aan nieuwe inzichten op. En het is allemaal realtime en transparant!
lees verder
social learning voor innovatie

Memo oplossing

In de praktijk zien wij dat er veel methoden worden gebruikt waarbij tijdens workshops druk wordt gewerkt met veel Post-it® op verschillende borden om de creativiteit de vrije loop te laten. Een belangrijk proces, waarbij samenwerking, creativiteit, kennis, ervaring, fun en een gezonde discussie van de deelnemers centraal staan.

Onze Memo oplossing is een online oplossing waar op een razendsnelle manier snel en eenvoudig ideeën kunnen worden gedeeld. Het is tevens te gebruiken voor of tijdens een offline workshop. De resultaten kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt als input voor een ander innovatieproces.
lees verder
Memo oplossing om snel ideeën te verzamelen

Inspiratie / Creativiteit

Een oplossing om inspiratie te krijgen om met een verfrissende blik tegen bestaande onderwerpen aan te kijken binnen de eigen organisatie door kritische vragen te stellen ("what-if") en/of inspiratie te krijgen hoe andere ondernemingen zijn gekomen tot nieuwe producten, diensten of radicale business modellen.

In deze online oplossing wordt inspirerende informatie gepresenteerd die tijdens een offline workshop kan worden gepresenteerd of online kan worden gebruikt, zodat direct nieuwe ideeën kunnen worden gedeeld.

De oplossing kan volledig worden ingericht voor het onderwerp waarvoor inspiratie is gewenst en kan allerlei content bevatten, zoals html, documenten, video’s etc. Door zijn flexibiliteit kan het zelfs als presentatietool worden gebruikt.
offline creativiteit oplossing om ideeën te verzamelen